Privacy

Privacyverklaring Jongerencentrum CIDAR VZW

Als Jongerencentrum Cidar VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Directie : Dhr. Bert Dehaerne Verantwoordelijk gegevens verwerking (DPO) :

Jongerencentrum Cidar VZW - Marie Christinastraat 8 - 3070 Kortenberg

email : administratie@cidar.be

Telefoon : 02/ 759 96 79

Het jongerencentrum Cidar VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens.

Jongerencentrum Cidar VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.(AVG)

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type
persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze
worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is vooruitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn
verstrekt;

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door Jongerencentrum Cidar VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 1. Personeelsgegevens in kader van de arbeidswetgeving en sociale wetgeving.
 2. Client gegevens in het kader van het decreet Integrale Jeugdhulp.
 3. Client gegevens in het kader van het decreet Jeugddeliquentierecht.
 4. Leveranciersgegevens in verband met aankoop werkingsmiddelen voor het jongerencentrum Cidar VZW.

Wat zijn uw rechten ?

 1. U kan op eenvoudig verzoek u gegevens raadplegen en eventueel verandering laten aanbrengen.
 2. Voor de Clientgegevens zijn de decreten Integrale Jeugdhulp en Jeugddeliquentierecht van kracht.
 3. Voor de Clientgegevens is het decreet rechtpositie van minderjarige in de jeugdhulp van toepassing.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen en verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, school
 • Cliënt gegevens noodzakelijk voor de opdracht in kader van decreet Integrale Jeugdhulp en/of decreet JeugddeliquentierechtWe gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevenshebben verkregen.Verstrekking aan derdenDe gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien ditnoodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Sociaal secretariaat voor verwerken van loon administratie en arbeidsrechtelijke verplichtingen van de werkgever.
 • Bedrijfsgeneeskundige dienst Premed
 • Client beheer systeem e-Health – Insisto van de Vlaamse overheid
 • Registratie systeem Binc van de Vlaamse Overheid
 • Tijdregistratie van de werknemers systeem Presa – Van Roey

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers -overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiligingvan uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn

Het jongerencentrum Cidar VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevensvan u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking,

 • Alle personen die namens jongerencentrum Cidar VZW van uw gegevens kennis kunnen nemen,zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens alsdaar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bijfysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact metons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten verbeteren of aan te passen. Steeds rekening te houden met de wetgeving.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij uhierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudendeautoriteit op het gebied van privacy bescherming. https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Wijziging privacy statement

Het Jongerencentrum Cidar VZW kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 22 oktober 2019