NAFT - Koïnoor/Leerrecht

Koïnoor is een aanbieder van NAFT (Naadloze Flexibele Trajecten) in Vlaams-Brabant-Oost. NAFT biedt aan jongeren, die tijdelijk (voltijds of deeltijds) intensieve begeleiding nodig hebben, een kwaliteitsvol en maatgericht traject in functie van het opnieuw aansluiten bij een schools traject.

Wie zijn we?

Als voormalige aanbieder van de lange en de korte Time-Out -trajecten Onderwijs-Welzijn in de provincie Vlaams-Brabant, gaan Arktos, Groep Intro en Koinoor het engagement aan om in te staan voor de naadloze flexibele trajecten in Vlaams-Brabant, ieder met hun eigen specifieke aanbod. Het concept van de naadloze flexibele trajecten (NAFT) sluit aan bij de ambitie een aanbod op maat voor leerlingen en scholen te creëren.

NAFT-Leerrecht is een regionaal netwerk (Vlaams-Brabant-Oost) waarin verschillende schoolvervangende en andere initiatieven op elkaar afgestemd worden en toegankelijk worden voor elke leerling waarbij het schools perspectief afwezig is.

Waartoe dient Koïnoor?

Koïnoor wordt ingeschakeld wanneer leerlingen dreigen uit de school uit te vallen, of wanneer het contact met de school effectief verbroken werd. De bedoeling van de tussenkomst van Koïnoor bestaat erin schooluitval te vermijden of te herstellen.

Hoe werkt het?

Een vraag tot tussenkomst kan gesteld worden door het CLB. Nadat het CLB een aanmelding bij het meldpunt SI doet, wordt er bekeken of en wanneer er op de vraag kan worden ingegaan. Een eventueel traject start steeds met een ronde tafel waarbij jongere, ouders, school, CLB en andere relevante partners aanwezig zijn.

Voor wie?

NAFT Koïnoor richt zich tot leerlingen uit het Secundair Onderwijs ( ASO-KSO-TSO-BSO-DBSO-Leertijd-BuSO ) uit de regio Vlaams-Brabant-Oost (CLB/schoolvestiging), waarbij schooluitval dreigt.

NAFT Leerrecht richt zich tot leerlingen uit het Secundair Onderwijs, tussen 12 jaar en 18 jaar, uit alle soorten onderwijs (ASO-KSO-TSO-BSO-DBSO-Leertijd-BuSO), alsook schoolloze jongeren uit de regio Vlaams Brabant Oost (schoolvestiging, CLB-vestiging, domicilie en/of verblijfplaats). Leerrecht is toegankelijk voor elke jongere uit de regio wiens verbinding met de reguliere onderwijswereld onderbroken is waardoor de jongere niet langer toekomt aan zijn/haar recht op leren.

Aanbod

Het aanbod binnen dit traject is erg breed, juist om goed in te spelen op de diversiteit van de vragen. De in- en uitstroom in de verschillende trajecten kan flexibel gebeuren. Wat aan bod komt in een specifiek traject wordt afgestemd op de interesses en noden van elke individuele jongere. Jongeren worden opgevangen binnen een breed, maatgericht en divers zorgcontinuüm waar een stevige teamwerking garant staat voor een nauwe trajectopvolging.

NAFT werkt vanuit preventief en curatief oogpunt complementair met de school. Fundamenteel uitgangspunt bij Koinoor is het behouden en versterken van de band tussen school en jongeren doorheen het maatgericht traject. Bij Leerrecht is er sprake van het ontbreken van een schoolse band. Uiteraard wordt er steeds bekeken hoe er opnieuw een band met onderwijs kan gevormd worden.

Het traject (NAFT – Koïnoor/Leerrecht) start met een ronde tafel. Dit startgesprek wordt samen geroepen door de CLB medewerker. Naast het CLB zit er ook de jongere, de ouders (of opvoedingsverantwoordelijke), iemand van de school (niet steeds bij een Leerrecht-traject) en andere relevante partners. We zetten tijdens het hele traject in op een gedeelde verantwoordelijkheid. Bij de uitbouw van het zorgpartnerschap is de positie en opdracht van het CLB cruciaal. Zij vormen de brug van onderwijs naar flexibel traject. Het CLB heeft een belangrijke opdracht om, in nauw overleg met het NAFT-team, mee in te staan voor (aspecten van) de individuele begeleiding van de jongeren.

Bij de start van een Naft Koïnoor traject wordt er steeds gestart met een coachingsmoment. Nadien kan het traject bestaan uit individuele activiteiten en/of groepsactiviteiten. Deze zijn steeds op maat van de jongere. Na de coaching zal de trajectbegeleider van NAFT-Koinoor alle partijen op de hoogte brengen van de invulling van het traject.

Het Leerrecht-traject krijgt zijn eerste vorm op de start ronde tafel. Nadien gaat de trajectbegeleider op zoek naar een zo op maat gericht mogelijke weekinvulling (dagbesteding, vrijwilligerswerk, zorgboeren, …) en brengt alle partijen op de hoogte van de concrete invulling.

In beide gevallen (Koïnoor en Leerrecht) wordt het traject steeds geëvalueerd en bijgestuurd op de daarop volgende ronde tafels.

Hoe zijn we te bereiken?

Koïnoor is gevestigd in de Schapenstraat 13 te 3000 Leuven.

Je contacteert best de coördinator Koïnoor-Leerrecht Lim Vervueren via:

Telefoon: 016/58 58 30; 016/58 58 31; 0473/83 79 72
E-mail: hoofdkoinoor@cidar.be


Bijkomende informatie

Contact

Schapenstraat 13
3000 Leuven

Telefoon: 016/58 58 30
E-mail: koinoor@cidar.be